دوفصلنامه آموزه های نهج البلاغة (ANB) - شماره جاری