دراسات حدیثه فی نهج البلاغة (ANB) - فرایند پذیرش مقالات